Tin Tức

Hóa chất được phân loại theo những tiêu chuẩn chất lượng nào?

Nhóm bảo vệ (Protecting group) là một: molecular framework – cấu trúc hóa học có sẵn trong phân tử có khả năng phân tách ra để gắn với nhóm chức của chất khác và sau đó lại được tách ra để hoàn nguyên nhóm chức.

Số CAS của một chất có thể hiểu đơn giản là số chứng minh thư hoặc số căn cước công dân của một chất hoá học. Các hợp chất đặc biệt là hợp chất hữu cơ thường có nhiều các gọi tên: tên thông thường, tên theo hệ thống danh pháp IUPAC ( tên gốc chức, tên thay thế ) và nhiều chất tên rất dài, khó viết. Điều này dẫn đến việc khó tìm kiếm, khó thống nhất trên hệ thống thương mại quốc tế cũng như xu hướng số hoá cơ sở dữ liệu của ngành hoá học. Chính vì vậy số CAS được ra đời.

Ứng cử viên kháng vi-rút là hợp chất đầu tiên được sử dụng qua đường uống trực tiếp đã tham gia các thử nghiệm lâm sàng nhằm vào protease chính“main protease” của “SARS-CoV-2 vi-rút”

Invitrogen and Applied

Biosystems