SẢN PHẨM

Pyridine 1L 99,5%

Msp : 6631-4400 Giá bán : Liên hệ

n-Propyl alcohol 1L 99,5%

Msp : 6628-4400 Giá bán : Liên hệ

Ethylene glycol

Msp : 4026-4400 Giá bán : Liên hệ

Butyl acetate (Glass) 2.5L

Msp : 2075-4461 Giá bán : Liên hệ

Chloroform 1Kg

Msp : 2548-4400 Giá bán : Liên hệ

n-Hexane 500mL

Msp : 4081-4405 Giá bán : Liên hệ

Formamide

Msp : 4045-4405 Giá bán : Liên hệ

n-Hexane (Glass) 4L

Msp : 4081-4404 Giá bán : Liên hệ

Ethyl acetate 99% 1L

Msp : 4016-4400 Giá bán : Liên hệ

Ethyl acetate (Glass) 4L

Msp : 4016-4104 Giá bán : Liên hệ

n-Butanol (Glass) 4L

Msp : 2074-4404 Giá bán : Liên hệ

Chloroform (Glass) 4L

Msp : 2548-4404 Giá bán : Liên hệ