Dung Môi

Dichloromethane 99,5%

Msp : 3030-4465 Giá bán : Liên hệ

Xylene 98,5%

Msp : 8587-4410 Giá bán : Liên hệ

Petroleum ether

Msp : 6518-4410 Giá bán : Liên hệ

Toluene 99,5%

Msp : 8541-4410 Giá bán : Liên hệ

Ethyl alcohol anhydrous 99.9%

Msp : 4023-4110 Giá bán : Liên hệ

Isopropyl alcohol 99,5%

Msp : 5035-4410 Giá bán : Liên hệ

n-Hexane 95%

Msp : 4081-4410 Giá bán : Liên hệ

n-Butanol 99%

Msp : 2074-4410 Giá bán : Liên hệ

N,N-Dimethylformamide 99,5%

Msp : 3057-4410 Giá bán : Liên hệ

Ethyl acetate 99%

Msp : 4016-4410 Giá bán : Liên hệ

Acetone 99,5%

Msp : 1009-4410 Giá bán : Liên hệ

Acetonitrile 99,5%

Msp : 1012-4410 Giá bán : Liên hệ