Thuốc thử

0.1M-EDTA-2Na solution

Dung dịch chuẩn EDTA-2Na 0.1M là dung dịch chuẩn sử dụng trong phương pháp chuẩn độ EDTA để xác định nồng độ kim loại, và…

Methylene Blue solution

Dung dịch Methylene Blue đã được sử dụng để nghiên cứu sự thay đổi cấu trúc và biểu hiện miễn dịch ở chuột.

Methyl Red solution

Methyl Red solution như một chất chuẩn pH. Một số vi khuẩn sử dụng glucose để tạo thành một lượng lớn axit với kết quả…

Sodium hydroxide

Natri hydroxit là một chất kiềm mạnh. Nó được sử dụng để tạo môi trường cũng như là nguyên liệu trong sản xuất giấy bóng…

Iodine Solution

Dung dịch i-ốt được sử dụng làm tác nhân halogen hóa phổ biến trong tổng hợp hữu cơ, peptide và làm thuốc thử

p-Anisaldehyde

p-Anisaldehyde được sử dụng chính làm thuốc thử cho các chất không hiện UV trên bản mỏng