Dung môi

Acetone

Acetone là một hợp chất không màu, dễ bay hơi và là một dung môi phân cực. Nó được dùng phổ biến làm dung môi…

Ethyl acetate

Ethyl acetate là một hợp chất không màu, dễ bay hơi. Nó được dùng phổ biến làm dung môi trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra…

n-Hexane

n-Hexane là một hợp chất không màu, dễ bay hơi. Nó được dùng phổ biến làm dung môi trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra nó…

Dichloromethane

Dichloromethane hay Methylene chloride là một hợp chất không màu, dễ bay hơi. Nó được dùng phổ biến làm dung môi trong phòng thí nghiệm.…

1-Butanol

1-Butanol hay n-Butanol là một hợp chất không màu, dễ bay hơi. Nó được dùng phổ biến làm dung môi trong phòng thí nghiệm. Ngoài…

2-Propanol

2-propanol hay còn gọi là rượu isopropyl là một hợp chất không màu, dễ bay hơi. Nó được dùng phổ biến làm dung môi trong…

2-Butanol

2-butanol là một hợp chất hữu cơ có công thức C4H10O. Nó là một dung môi hữu cơ quan trọng do khả năng hòa tan…

Dichloromethane

Dichloromethane là một chất lỏng không màu, dễ bay hơi. Nó được sử dụng rộng rãi làm dung môi vì khả năng hòa tan được…