Bazơ

Sodium hydroxide

Natri hydroxit là một chất kiềm mạnh. Nó được sử dụng để tạo môi trường cũng như là nguyên liệu trong sản xuất giấy bóng…

Sodium hydroxide

Dung dịch natri hydroxit là một chất kiềm mạnh. Nó được sử dụng để sản xuất giấy bóng kính, rayon, chất tẩy trắng, thuốc nhuộm…