Chất ức chế vi-rút SARS-CoV-2 qua đường uống đầu tiên trên thế giới